Afscheid en Afsluiting seizoen S&K

De titel is in het kort een weergave van de afsluiting van de seizoensmiddag 2021-2022. Een seizoen dat in het begin beïnvloed werd in opgelegde beperkingen door de pandemie corona. Gelukkig veranderde dit in positieve zin en konden weer activiteiten worden ontplooid en lessen worden gegeven.

Ter afsluiting van het seizoen werd in korte tijd een Afsluitmiddag georganiseerd. Een middag die bestond uit een aantal elementen: een kijkles waar de jongste leden optraden voor mama’s en papa’s en oma’s en opa’s, onder leiding van juf Bianca. Hoe jong ook, de leden toonden wat zij op speelse wijze al konden op het gebied van gymnastiek.

Centraal in de middag stond het afscheid van Willy Scholts en Wil van Polanen. Willy besloot na 30 jaar lesgeven aan leden van SLANK EN KWIEK er mee te stoppen. Een feit waar niet om heen kon worden gegaan. Voor voorzitter Sander reden om vanaf zijn buitenlandse vakantieplaats Willy via de computer met gepaste woorden toe te spreken die eindigden met haar te benoemen tot

Luisteren naar waarderende woorden

ERELID van Slank en Kwiek. De floormanager ter plekke in de gymzaal, Menno, overhandigde Willy een oorkonde Erelid, een bos bloemen en een afscheidscadeau.

Ook centraal in de middag stond het afscheid van Wil van Polanen. Hoewel Wil al besloten had medio 2022 te stoppen met lesgeven, werd dit besluit vanwege lichamelijk ongemak, in de afgelopen maand december vervroegd. Een officieel afscheid werd evenwel aangehouden tot aan het einde van het seizoen. Op de afsluitmiddag sprak voorzitter Sander ook op eigentijdse wijze tot Wil. Ter sprake kwamen de vele activiteiten die door Wil voor Slank en Kwiek verricht (ruim 60 jaar waarvan ruim 52 jaar aan S&K) les aan allerlei leeftijden in het turnen, jazzgymnastiek, conditietraining en peuter en kleutergymnastiek) maar ook alle zaken voor de gymnastiek náást S&K: Kring, Gewest, KNCGV, Rayon en Regio KNGU. Voor al dat werk is Wil in 2002 al door de Koningin Benoemd als Ridder in de Orde van Oranje Nassau (6 november 2002) en door S&K op 3 mei 2003 tot ERELID met een ‘herbenoeming’ in 2014 (3 juli). Ook de gemeente is niet achter gebleven. Van de gemeente is een gemeentelijke onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Staatsen: de Parel van Voorschoten (2014).

Het is een heel grote lijst met werkzaamheden en verdiensten. En met een grapje: alle ERE-titels zijn al op zak. Er valt niets meer te onderscheiden.

Behalve met een applaus van de leden, bloemen van de vereniging en een cadeau ter afscheid. De leden van SLANK EN KWIEK hebben ook een cadeau voor Wil: een herdenkingsboek waaraan vele leden een bijdrage hebben geleverd en dit alles bijeen is gebracht in een Herdenkingsboek.

Na dit officiële deel met een voorzetting daarvan in de Verenigingsruimte van De Voorsprong, stonden de leden al te trappelen voor het tonen van hun ‘Meetmomenten’. Net als een wedstrijd, geoefend op de lessen, gevolgd door de wedstrijd. Al mag het dan geen wedstrijd  genoemd worden, maar: ‘Meetmoment’. In elk mag je tijdens een officieel moment laten zien of je aan de ‘eis’ hebt voldaan (welke score). Bij Slank en Kwiek is soort van cijferlijst bedacht, de scorelijst. Het vergt veel tijd om zo’n lijst netjes te

vervaardigen. Daarom ontvingen de deelnemers na het Meetmoment een

officieel diploma en een herinneringsmedaille en ontvangen zij in de week direkt na het Meetmoment een mooie Scorekaart.

Na dit alles volgde ontspanning en mochten de deelnemers vrij turnen.

Uitreiking van de diploma’s
Met volle aandacht luisteren…..
Wil met enkele ‘oud’-leden

Afscheid van Wil en Willy en afsluiting seizoen S&K

Als (bijna) laatste activiteit van Gymnastiekvereniging SLANK EN KWIEK in dit seizoen, vindt op zaterdag 25 juni 2022 de afsluitmiddag seizoensactiviteiten 2021-2022 plaats. In gym- en turnzaal de Voorsprong. Een seizoen dat werd beïnvloed door Corona. In het begin was weinig mogelijk, maar gaandeweg het seizoen kon steeds meer.

Halverwege het seizoen kwam de melding dat Wil haar lesgeven om fysieke redenen moest neerleggen. Het officiële afscheidsmoment na een lesperiode van ruim 60 jaar, ruim 50 jaar bij S&K, van Wil komt naderbij.

In de eerste helft van dit jaar komt (dochter) Willy met de mededeling te zullen stoppen met lesgeven. Met meer dan 30 jaar lesgeven is zij ook al die tijd aan S&K verbonden geweest.

Op 25 juni 2022 om 14.30 uur, wordt zowel van Wil als van Willy officieel aandacht geschonken aan het afscheid. In gym- en turnzaal De Voorsprong, als onderdeel van de afsluitingsmiddag van het seizoen 2021-2022.

Voor het afscheidsmoment is er een kijk- en doeles voor de leden tot 7 jaar en na het afscheidsmoment is er voor de leden vanaf 7 jaar die zich hebben opgegeven, een turnmeetmoment (volgens de “Fundamentals” van de KNGU/Dutch Gymnastics).

Tot slot van de middag is er gelegenheid om ‘vrij’ te turnen en te spelen.

S&K Jaarlijkse ALV 2022

Het is tijd om terug te zien op het jaar 2021 en het functioneren daarin van S&K onder de omstandigheden met de Covid pandemie. De Jaarstukken 2021 en de begroting 2022 worden besproken.

Een voorstel wordt gedaan om de statuten aan te passen aan de wet WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)

Leden zijn uitgenodigd en van harte welkom. Klik hier om je komst vooraf te melden. Na je aanmelding worden de vergaderstukken per mail toegezonden. Niet meer van toepassing; de datum is verstreken.