Veilig Sporten

Om binnen Slank en Kwiek veilig te kunnen sporten, coachen en besturen is het document Preventiebeleid Veilig Sporten opgesteld. Dit beleidsstuk geldt voor elke sporter, vrijwilliger, leiding en bestuurslid binnen Slank en Kwiek. Op deze manier willen wij zorg dragen voor een veilig sportklimaat voor iedereen.

Het volledige document ‘Preventiebeleid Veilig Sporten’ van Slank en Kwiek kunt u hier downloaden. Dit document is opgesteld en goedgekeurd door het bestuur van Slank en Kwiek op 09-03-2021.

Gedragsregels

Slank en Kwiek werkt met vrijwilligers. Iedereen gaat op dezelfde manier om met elkaar en hebben we een beleid opgesteld voor een veilig sportklimaat. Iedereen werkt met veel plezier samen met de sporters. Onder de sporters bevinden zich kwetsbare mensen (zoals kinderen en ouderen). Het is als vereniging belangrijk om een veilige en plezierige sfeer voor iedereen binnen de vereniging te creëren. Hierin dragen zowel de sporters als de ouders van de sporters bij aan het plezier dat de kinderen ervaren tijdens het sporten.

Naast het bestuur en de leiding zorgen ook juryleden ervoor dat het sporten leuk blijft en dat wedstrijden sportief verlopen. Om dit te borgen, is het als vereniging belangrijk om gedragsregels te hebben. Zowel voor (on)sportief gedrag als grensoverschrijdend gedrag. Deze gedragsregels gelden zowel voor de sporters als de vrijwilligers.

De sportkoepel NOC*NSF heeft hiertoe samen met de sportbonden gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels zijn bedoeld om ongewenst gedrag in de relatie tussen de sporter en de leiding te verkleinen. Daarnaast worden deze gedragsregels gebruikt als toetssteen voor het gedrag van leiding en sporters in concrete situaties. Alle sportbonden, waaronder de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie), zijn aangesloten bij NOC*NSF en hebben deze gedragsregels overgenomen in hun tuchtrecht. De KNGU heeft de gedragsregels opgenomen in haar Huishoudelijk Reglement (hoofdstuk 7). Slank en Kwiek is aangesloten bij de KNGU en heeft deze gedragsregels overgenomen.

Alle sporters, leiding en bestuursleden zijn lid van de KNGU en vallen daarmee onder de gedragsregels en het tuchtrecht van de KNGU. Wanneer leiding een licentie(verlenging) bij de KNGU aanvraagt moeten zij verklaren dat zij zich aan deze gedragsregels houden.

De leiding en bestuursleden zijn op de hoogte van deze gedragsregels. Nieuwe leiding en bestuursleden zullen bij aanvang van hun werkzaamheden over de gedragsregels worden geïnformeerd.

Voor de gedragscode voor sporters zie hier.

Voor de gedragscode voor de leiding zie hier.

Voor de gedragscode voor bestuursleden zie hier.

Aannamebeleid

Voor wat betreft aanname voert Slank en Kwiek een beleid voor vrijwilligers, leiding en bestuursleden. Dit is om ervoor te zorgen dat mensen met verkeerde bedoelingen niet makkelijk in contact kunnen komen met kwetsbaren zoals minderjarigen. Vaak maken deze personen gebruik van het vertrouwen van een organisatie. Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen.

Bij het aannemen van nieuwe vrijwilligers worden de volgende stappen doorlopen:

  • Er wordt een kennismakingsgesprek gehouden;
  • Eventuele referenties worden gecheckt. In dat geval wordt er contact opgenomen met de club waar de vrijwilliger vandaan komt;
  • Wanneer een vrijwilliger in aanraking komt met de kinderen binnen de vereniging, dan nemen we ook de volgende stappen:
    • Er wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd. Dit wordt voor alle vrijwilligers elke 3-5 jaar herhaalt;
    • De vrijwilliger wordt lid gemaakt van de KNGU. Daarmee valt de begeleider/bestuurder onder het tuchtrecht van de bond en is hij/zij daarvan op de hoogte;
    • De vrijwilligers worden bekend gemaakt met de gedragsregels.

Contact, informatie en advies

In geval van ongewenst gedrag, grensoverschrijdend gedrag of een vraag hierover kunt u contact opnemen met het bestuur via het emailadres secretaris@slankenkwiek.nl. Het bestuur kan onder andere het thema in de organisatie bespreekbaar maken en preventieve maatregelen nemen.

Ook is voor iedereen binnen de vereniging mogelijk om vragen te stellen en advies te verkrijgen bij de vertrouwenscontactpersoon van de KNGU en/of bij het Centrum Veilige Sport Nederland.

Op deze manier hopen wij samen zorg te dragen voor een gezond en veilig sportklimaat.